📢 خوب است بدانیم

✅ امروز در بخش " مهارت " با نمونه تبدیل پیام های منفی به پیام های مثبت  در خدمت شما هستیم.

1- به جای این که فکر کنید : "نمی خوام دیر برسم ."

اینطور فکر کنید : "می خواهم به موقع برسم ."

2- به جای این که فکر کنید : "نمی خواهم فراموش کنم ."

اینطور فکر کنید :" "می خواهم به یاد آورم ."

3- به جای این که فکر کنید : "نمی توانم ..."

اینطور فکر کنید: "من شروع می کنم ..."

4- به جای این که بگویید: "در را محکم نبندید ."

اینطور بگویید : "لطف در را آهسته ببندید ."

5- به جای این که بگویید : "اتاق شما خیلی شلوغ و مرتب است."

اینطور بگویید : "لطفا اتاقتان را مرتب نگه داریدد."

6- به جای این که بگویید : "سر و صدا نکنید ."

اینطور بگویید : "لطفا کمی آهسته تر."


قبیله ای ها  نظر شما در مورد این مطالب چیه ؟