قبیله تجربه منحصر به فردی است که با زندگی ساده آغاز می شود و با شادی ادامه می یابد و با خیالی راحت می رویم.باقبیله همراه شو